औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या ईंफ़ॉरमेशन पोर्टलमध्ये आपले स्वागत.

औरंगाबाद महानगरपालिका एनटरप्राईज माहिती पोर्टल मध्ये आपले स्वागत आहे. गुणवत्तापुर्वक नागरिसेवा देण्यास आमचा प्रयत्न आहे, आम्ही या पोर्टलद्वारे आपल्या हाताचे बोटावर कॉर्पोरेशन आणण्यासाठी आनंदी आहोत. ** मालमत्ता देयके तयार करण्याचे काम चालु आहे **

मा. महापौर/मा.उपमहापौर/मा.आयुक्त

 • आयुक्त

  आयुक्त महानगरपालीका औरंगाबाद चांगल्या सुविधेसाठी कृपया मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वेळेवर भरा !

  जास्त>>
 • महापौर

  महापौरमहापौर

  जास्त>>
 • उपमहापौर

  उपमहापौरउपमहापौर

  जास्त>>